Prohlášení Uživatele

Používáním webu na doméně Aldigo.com a navazujících aplikacích pro mobilní telefony souhlasím s obchodními podmínkami ALDIGO a tímto mimo jiné potvrzuji, že jsem si vědom(a), že vstupuji na stránky, které mohou obsahovat sexuálně explicitní obsah, a že jsem zletilý(á) podle zákonů platných v zemi, odkud se na stránky připojuji.


Obchodní podmínky Aldigo

Aldigo je platformou pro seznámení, jejíž obsah tvoří přímo Uživatelé. Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aldigo se řídí těmito obchodními podmínkami:

1 Definice

1.1 V těchto obchodních podmínkách:

"Provozovatel" je Společnost FIVO Technology , IČO: 05437636 , se sídlem Branická 213/53, Praha 147 00.

"Aldigo" znamená internetovou Aplikaci na doméně Aldigo.com, a aplikaci pro mobilní zařízení Aldigo, mezi jejíž hlavní funkcionality patří internetová inzerce. Dále jako “Aldigo” nebo “Aplikace”.

"VOP" znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

"Smlouva" znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aldigo Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.

"Licence" znamená nevýhradní licenci k užívání Aldigo účtu za podmínek uvedených v těchto VOP.

"Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci. Registrovaný Uživatel může být Inzerent, nebo Zájemce.

"Aldigo účet" znamená neveřejnou část Aldigo, která je Uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.

"Přihlašovací údaje" znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména a hesla Registrovaného, které Registrovaný živatel uloží do databáze Aldigo při zřizování Aldigo účtu prostřednictvím v Aplikaci a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

2 Proces uzavření smlouvy o užívání Aldigo

2.1 Zobrazení tlačítka s názvem "Registrovat" v Uživatelském prostředí Aldigo je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

2.2 Kliknutí Uživatele na tlačítko "Registrovat" je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.

2.3 Kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 rovněž Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP a Provozovatel se o tom Uživatele zavazuje informovat v Uživatelském prostředí Aldigo.

2.4 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

3 Užívání Aldigo účtu

3.1 Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v Uživatelském prostředí Aldigo , zejména uvedených u daného typu Aldigo účtu.

3.2 Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v Uživatelském prostředí Aldigo a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Aldigo účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.

3.3 V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aldigo) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.

3.4 Uživatel aktivováním placené Licence vyjadřuje souhlas s tím, že jednou za 30 dnů, bude automaticky provedena platba prostřednictvím platebního systému PayPal na základě Uživatelem dříve zadaných platebních údajů. Uživatel může kdykoliv v nastavení svého Aldigo účtu deaktivovat automatickou platbu členství, přičemž zpoplatněné služby budou deaktivovány uplynutím zaplacených 30 dnů.

3.5 Měsíční členství trvá 30 kalendářních dnů od zaplacení.

3.6 Uhrazené příspěvky jsou nevratné, není-li dohodnuto jinak.

3.7 Provozovatel je po uplynutí doby placené Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Aldigo účet Uživateli.

3.8 Uživatel nesmí zřídit více než jeden Aldigo účet.

3.9 Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aldigo.

3.10 Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictvím Aldigo nebo platební brány propojené s Aplikací, se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

3.11 Provozovatel má právo Aldigo nebo jeho část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.

3.12 Uživatel má právo na užívání Aldigo za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

3.13 Uživatel se zavazuje při užívání Aldigo jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aldigo nevznikla žádná škoda.

3.14 Uživatel je povinen při využívání Aldigo dodržovat tyto VOP a obecně závazné předpisy. Uživatel zejména nesmí na Aldigo vkládat či jeho prostřednictvím zveřejňovat nepravdivé, klamavé či zavádějící informace, osobní údaje jiných nebo fiktivních osob, obsah porušující práva duševního vlastnictví či jakýkoliv jiný nelegální obsah. Uživatel rovněž nesmí na Aldigo vkládat či jeho prostřednictvím zveřejňovat jakýkoliv jiný obsah, než jsou profilové informace a související hodnocení.

3.15 Provozovatel je vlastníkem Aldigo, který je chráněn jako autorské dílo. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem zneužívat, blokovat či modifikovat jakoukoliv část Aldigo, pokoušet se získat neoprávněný přístup na Aldigo, rozesílat prostřednictvím Aldigo nevyžádaná obchodní sdělení či jakkoliv zasahovat do práv ostatních Uživatelů a Provozovatele.

3.16 Každý Uživatel nese odpovědnost za veškerou činnost provedenou prostřednictvím jeho Aldigo účtu bez ohledu na to, zda tuto činnost provedl sám či byla provedena s jeho souhlasem. V případě zneužití Aldigo účtu má Uživatel povinnost neprodleně informovat Provozovatele.

3.17 Má-li provozovatel důvodné podezření, že Uživatelovo jednání je v rozporu s těmito VOP či obecně závaznými předpisy, může odstranit účet a veškerá data takového Uživatele nebo může účet do doby objasnění podezření znepřístupnit.

3.18 Jestliže v souvislosti s porušením VOP Uživatelem dojde na straně provozovatele k újmě, je Uživatel povinen provozovateli nahradit takto vzniklou majetkovou i nemajetkovou újmu, a to včetně ušlého zisku.

3.19 Vytvořením účtu Aldigo Uživatel potvrzuje, že:

se seznámil se zásadami ochrany soukromí a uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu těchto zásad;

nevstupuje na stránky ze státu či z vyhrazených míst, kde je nebo by mohl být sexuálně explicitní obsah nebo služby nabízené prostřednictvím Aldigo v rozporu s obecně závaznými předpisy, a sám není pohoršen sexuálně explicitním obsahem;

nezprostředkuje přístup k Aldigo žádným třetím osobám (zejména osobám nezletilým);

dosáhl hranice zletilosti podle zákonů platných v zemi, odkud se na stránky připojuje;

4 Práva a povinnosti Inzerenta

4.1 Inzerent uvede při registraci platnou e-mailovou adresu a telefonní číslo

4.2 Inzerent vyplní pravdivě svůj Aldigo účet, který je veřejně přístupný na adrese Aldigo.com

4.3 Veřejnou fotogalerii Inzerenta nesmí tvořit sexuálně explicitní fotografie. Inzerent se zavazuje, že žádný nahraný obsah nebude v rozporu s obecně závaznými předpisy. Obsah profilu nesmí porušovat práva a oprávněné zájmy třetích osob. Za obsah profilu je vždy plně odpovědný výhradně Inzerent. Provozovatel si vyhrazuje právo fotografie před uveřejněním schválit či zamítnout. Zásady pro správné vkládání fotografií definuje Aldigo Photos.

4.4 Inzerent má právo kdykoliv svůj profil odstranit

4.5 Na žádost inzerenta je možné kompletně z databáze odstranit všechny osobní údaje, včetně e-mailu a telefonu

4.6 Inzerent si je vědom, že příjmy za služby, které na Aldigo inzeruje mohou podléhat dani z příjmu a jako takové musí být inzerentem řádně

4.7 V případě, že se na svůj účet Inzerent nepřihlásí po dobu 90ti dnů po sobě jdoucích, Provozovatel může Inzerenta upozornit e-mailem na možnost zrušení jeho Aldigo účtu. Od odeslání upozornění běží lhůta třiceti (30) dnů, během které se Inzerent musí přihlásit na svůj Aldigo účet. Pokud se Inzerent v této lhůtě na svůj Aldigo účet nepřihlásí, Provozovatel má právo odstranit ze serveru celý Inzerentův účet se všemi daty.

5 Práva a povinnosti Zájemce

5.1 Zájemce uvede při registraci platnou e-mailovou adresu a telefonní číslo

5.2 Zájemce vyplní pravdivě svůj Aldigo účet, který je veřejně přístupný na adrese Aldigo.com

5.5 V případě, že se na svůj Aldigo účet Zájemce nepřihlásí po dobu dvanácti (12) měsíců po sobě jdoucích, Provozovatel může Uživatele upozornit e-mailem na možnost zrušení jeho Aldigo účtu. Od odeslání upozornění běží lhůta třiceti (30) dnů, během které se Zájemce musí přihlásit na svůj Aldigo účet. Pokud se Zájemce v této lhůtě na svůj Aldigo účet nepřihlásí, Provozovatel má právo odstranit ze serveru celý Zájemcův účet se všemi daty.

6. Odpovědnost Provozovatele

6.1 Provozovatel nenese odpovědnost za obsah zveřejněných profilů Inzerentů ani za pravost a správnost informací uvedených v profilech Inzerentů či Zájemců. Provozovatel rovněž neodpovídá za uskutečnění nabízených schůzek ani jejich obsah. Veškerá ujednání mezi Zájemcem a Nabízejícím jsou právním jednáním pouze mezi nimi samotnými. Obsah jejich ujednání není provozovateli znám, a tedy za jeho obsah ani dodržování nemůže být odpovědný. Provozovatel rovněž není příslušný jakkoliv řešit spory vzniklé mezi Zájemcem a Nabízejícím.

6.2 Dozví-li se Provozovatel o závadném jednání či obsahu profilů, je Provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění Uživatele takový profil či registraci upravit, znepřístupnit či zcela odstranit z databáze, aniž by mu vznikla povinnost Uživatele informovat či pořídit zálohu závadného obsahu. Provozovatel má právo kdykoliv omezit či znemožnit přístup Uživatele na Aldigo a to i bez udání důvodu.

6.3 Provozovatel není odpovědný za nedostupnost aplikace Aldigo způsobenou technickými problémy, potřebou údržby technického vybavení či třetími osobami ani za újmu vzniklou v důsledku ztráty či odcizení dat.

7 Databáze

7.1 Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze Aldigo jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aldigo.

7.2 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aldigo splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v Aldigo databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

8 Osobní údaje a cookies

8.1 Souhlas Uživatele s poskytnutím osobních údajů a Souhlas Uživatele s užíváním souborů Cookies uvedený v příloze č. 1 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.

9 Odpovědnost za škodu

9.1 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

10 Změna VOP

10.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

10.2 Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aldigo. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.

10.3 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Aldigo účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Aldigo účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

11 Povinné informace pro Uživatele

11.1 Tento článek VOP podmínek je účinný pro Uživatele

11.2 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;

Telefonický kontakt Provozovatele je +420 228 226 093;

Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@aldigo.com;

Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a je její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;

Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytování bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v Uživatelském prostředí Aldigo;

Uživateli nevznikají náklady na dodání;

K užívání Aldigo je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč, popřípadě mobilní zařízení se systémem Android verze 5 a vyšší;

Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku. Údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aldigo a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Aldigo účtu. Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Aldigo účtu;

Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aldigo účtu a tam kde to Aldigo neumožňuje, tak prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;

Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;

Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;

Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aldigo se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci;

Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aldigo, které měla Aldigo v době jeho zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;

Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí smlouvy a platné a účinné právní předpisy České republiky. Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

12 Rozhodné právo

12.1 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

13 Účinnost

13.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2017

Děkujeme!
Vaši žádost o inzerci na Aldigo jsme přijali.

Co nejdříve vás budeme kontaktovat.
Chci inzerozvat na Aldigo
*Prosím, vyplňte všechny povinné údaje.
Do 48 hodin vás bude kontaktovat marketingový expert Aldigo.
Powered by GetSiteControl
Jako první budeš mít appku v mobilu!
Hned jak bude appka venku, dáme ti vědět!

A teď si jdu domluvit rande přes Aldigo!
Mobilní aplikace Aldigo!
Aplikace Aldigo už brzy. Buď první kdo aplikaci bude mít v mobilu! Nech nám email a dáme ti vědět.
Powered by GetSiteControl
Máme to!
Platební instrukce dostaneš na svůj email do 24 hodin. Nebo je najdeš na stránce "Předplatné".

Vybrané předplatné můžeš uhradit. Nezapomeň na Variabilní symbol - ten najdeš na stránce "Předplatné". Nebo vyčkej na email s platebními instrukcemi.

Děkujeme a hodně štěstí na Aldigo!
Koupit PREMIUM předplatné
- Své PREMIUM předplatné uhradíš bankovním převodem.
- Platební instrukce obdržíš na email nebo je najdeš na stránce "Předplatné".
- Předplatné je aktivováno až po přijetí platby (1-3 dny).
Powered by GetSiteControl
Odesláno!
Platební instrukce dostaneš na svůj email do 24 hodin. Pokud sis přála abychom ti zavolali, tak ti zavoláme hned jak budeme moct od Po-Pá 09:00-19:00.

Hodně štěstí na Aldigo
Až 200 schůzek měsíčně
Získej PREMIUM účet. Budeš víc vidět a budeš mít víc placených schůzek. 
Do 24 hodin ti na email přijdou platební instrukce pro uhrazení vybraného PREMIUM  účtu.
Powered by GetSiteControl
Víme o vás!
Děkujeme za zájem. Brzy se vám ozveme!

Aldigo
Inzerovat na Aldigo
Těší nás váš zájem o inzerci. Prosím vyplňte údaje níže, abychom vás mohli kontaktovat.
Co nejdříve vás budeme kontaktovat (1-3 dny).
Powered by GetSiteControl
Neváhej nás kontaktovat
Děkujeme!
Co nejdříve ti někdo odpoví. Nejpozději do 24 hodin.
Máš dotaz, řešíš problém nebo nás chceš jen pozdravit? Rádi s tebou budeme ve spojení.
Powered by GetSiteControl